Digita

เชียงใหม่ ดิจิทัล คลัสเตอร์ (ดิจิต้า) มีเป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่มทั้งในระดับกลุ่ม ระดับสังคม และระดับประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจยุค 4.0 ซึ่งแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมในทุกๆ คลัสเตอร์ จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาเป็นฐานรากในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เกิดกลไกการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มยอดขาย ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นรากฐานของการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ ดังนั้น เชียงใหม่ ดิจิทัล คลัสเตอร์ จึงต้องการนำเทคโนโลยีด้านไอที การวิจัยด้าน Internet of Things การใช้ดิจิทัล คอนเทนท์ การใช้ซอฟท์แวร์ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมไปพร้อมๆ กันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค 4.0 ของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ และสามารถนำเงินตราเข้าประเทศ แก้ไขปัญหาการขาดดุล

พันธกิจ
1. ระดับท้องถิ่น
1.1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา Chiang Mai Smart City ตามแผนพัฒนาระดับจังหวัด
1.2 การเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และธุรกิจอาหาร เพื่อยกระดับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 4.0 ในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
1.3 การยกระดับผู้ประกอบการด้านดิจิทัลเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาธุรกิจ
1.4 การสร้างเครือข่ายผู้ใช้ดิจิทัล

2. ระดับประเทศ - การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการซุปเปอร์คลัสเตอร์ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต และการใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบใหม่ๆ การนำซอฟท์แวร์มาให้ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้บริการดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อการมัดใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และ IOT เป็นต้น

3. ระดับภูมิภาคอาเซียน – การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในการผลิต การใช้นวัตกรรมด้านดิจิทัล งานวิจัยด้าน Internet of Things การสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce